کلید میانبر

کلیدهای میانبر سراسری

 • رفتن به میزکار:
  g و سپس d
 • بازکردن یک پروژه:
  g و سپس p
 • جستجوی درخواست ها:
  g و سپس i
 • Administration Quick Search:
  g و سپس g
 • جستجوی سریع:
  /
 • ایجاد یک درخواست:
  c
 • Quick Operations:
  .
 • باز کردن راهنمای میانبر:
  ?
 • ارسال اطلاعات:
  Alt + s

هدایت درخواست ها

 • نمایش درخواست انتخاب شده:
  o یا Enter
 • درخواست بعدی:
  j
 • درخواست قبلی:
  k
 • Toggle issue fullscreen:
  z
 • Dock/Undock the Filters Panel:
  [
 • فعالیت بعدی:
  n
 • فعالیت قبلی:
  p
 • Focus search field:
  f
 • جستجوی درخواست:
  u
 • Switch filter view:
  t
 • Detail View Order by:
  y
 • Select issue detail view:
 • Select list view:

اقدامات روی درخواست

 • ویرایش درخواست:
  e
 • تخصیص درخواست:
  a
 • افزودن توضیح به درخواست:
  m
 • ویرایش برچسب های درخواست:
  l
 • Jump to fields for editing:
  ,
 • تخصیص به من:
  i